יום ראשון, 18 בדצמבר 2022

כוונת הדלקת נר חנוכה


הבן איש חי (הל' חנוכה) אומר בשם האריז"ל שכשמדליקים נרות חנוכה יש לכוון בשם נח"ל שרמוז בראשי התיבות של סיומת הברכה להדליק נר חנוכה. עוד נאמר ששם זה יוצא מפסוק "נוצר חסד לאלפים". אף שדבר זה מתאים לבאים בסוד ה' ניתן לבאר כוונה זו ע"פ תורה רפב בליקוטי מוהר"ן וע"פ הגמרא בשבת דף לב.

רבי נחמן מברסלב מדבר שם על הצורך להביט בעין טובה על כל אדם ולהכריע לכף זכות. הוא מרחיב שם בכך שגם כאשר מסתכלים על אדם שרוב מעשיו רעים יש למצוא אפילו מעשה טוב אחד שעשה ולהכריעו ע"פ אותו מעשה לכף זכות. הוא ממשיך ואומר שאפילו אם אותו מעשה טוב עצמו מלא לכלוך וכוונות זרות יש לדון אותו ע"פ הנקודה הטובה שבאותו מעשה.    

הגמרא במסכת שבת כותבת שכך דן הי"ת את העולם. אפילו אם יש לאדם תתקצ"ט (999) מעשים רעים ואחד טוב (אחד מאלף) – ה' דן אותו לכף זכות, ואפילו אם בתוך אותו מעשה רע יש רק חלק אחד מאלף טוב הקב"ה דן ע"פ אותו חלק קטן.

נראה שיש כאן פשט במילים נוצר חסד לאלפים – ה' מוצא את בחינת החסד אפילו בתוך אלף אלפים של רע. בחינה של מעט אור אפילו בשיא החשיכה.

ומה הקשר לחנוכה?
בשעה שגברה מלכות יוון היו מתיוונים רבים בישראל. יוספוס מספר שהכהנים העובדים במקדש היו מפסיקים את עבודת המקדש כדי להסתכל במשחקי הספורט היווניים על הבית משחקים שנעשו בד"כ בעירום. המכבים יצאו למלחמה בקריאת 'מי לה' אלי', והאמינו בכל ליבם שהעם יתעורר ויצא אחריהם. זוהי עין טובה שמביטה היישר אל הפנימיות. בימים בהם היוונים ניסו להחשיך עיניהם של ישראל ולהתרכז בחושך נאמץ אנחנו עין טובה על עמנו - איש על זולתו ואיש על אנשי ביתו (ואפילו איש על עצמו...).